Realizacje

Poniżej znajduje się lista naszych realizacji, zawierająca beneficjenta projektu oraz opis.

ZDPK

"Ekspertyza techniczna - likwidacji lokalnych uszkodzeń skarpy istniejącego rowu w ciągu drogi powiatowej nr 2134k w miejscowości sąspów"

Gina Wielka Wieś

Opracowanie operatu oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń dla inwestycji p.n. " Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i zbuduj" (P+B) w ramach realizacji zadania pod nazwą "Budowa trasy rowerowej Modlnica - Kraków"

Urząd Gminy Michałowice

Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych w miejscowości Kończyce, gm. Michałowice

ZDKP

Przebudowa drogi powiatowej nr 2156K w Gminie Zielonki od km 0+000 do km 3+442.5 w zakresie remontu nawierzchni jezdni, przebudowy pobocza na ciąg pieszy oraz remontu istniejących zjazdów, skarp i odwodnienia (wraz z przepustami) w istniejącym pasie drogowym na działkach 756/3, 758, 771, 772 obręb Węgrzce, 505 obręb Bosutów, 128/4, 128/5, 143 obręb Dziekanowice, 3/1 obręb Batowice i przebudowa drogi powiatowej nr 2293K w Gminie Zielonki od km 0+049.01 do 1+412 w zakresie remontu nawierzchni jezdni, przebudowy pobocza na ciąg pieszy oraz remontu istniejących zjazdów, skarp i odwodnienia (wraz z przepustami) w istniejącym pasie drogowym na działce 3/2 obręb Batowice

EKKOM Sp. z o.o.

„Studium korytarzowe oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, oraz Brzostka, Kołaczyc i Jasła, na odcinku Pilzno – Jasło” - Analiza hydrauliczna dla wariantu W1b

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Aktualizacja operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (decyzji administracyjnej) na odprowadzenie ścieków opadowych do potoku Zakrzowieckiego przez istniejący wylot z obiektów: Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych, Centrum Edukacji Przyrodniczej i Małopolskiego Centrum Biotechnologii przy ulicy Gronostajowej w Krakowie

ZDKP

Opracowanie operatów wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych 14 wylotami kanalizacji opadowej do odbiorników z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych

MOSTOPOL Sp. z o.o.

AWykonanie opracowania w zakresie analizy hydraulicznej dla mostu tymczasowego w związku z realizacją dokumentacji projektowej pn. „Remont mostu drogowego nad rzeką Starą Odrą w ciągu drogi krajowej nr 12 w km 123+732 w m. Głogów”

ZDPK

Remont drogi powiatowej nr 2188K Krzeszowice-Tenczynek-Rudno w km 0+000 - 5+200 polegający na frezowaniu istniejącej nawierzchni warstwy ścieralnej i wiążącej z miejscową wymianą podbudowy; odtworzeniu sfrezowanych warstw jezdni, remoncie istniejącego pobocza, peronów przystankowych oraz odtworzeniu zabezpieczenia rowów płytami ażurowymi -zlokalizowany na działkach w miejscowości Rudno o numerach ewid. 539, 214, 148, 80/3, 540/1, 911/1, 911/3, 910, 909/6, 743/2 oraz w miejscowości Tenczynek na działkach o numerach ewid. 1822/2, 1820/2, 1818/2, 1912, 1913, 848/1, 1822/1, 1821, 1820/1, 1819, 1818/1, 1817/4

VIAS

Badania ciągłości pali dla budowy pn.: „Wykonanie robót budowlanych na odcinku Krzeszowice – Kraków Mydlniki w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków, etap IIb”

Opracowanie analizy hydraulicznej najlepszego miejsca na lokalizację obiektu mostowego przez rzekę Dunajec dla zadania „Budowa przeprawy mostowej na rzece Dunajec wraz z dojazdami łączącej Gminy Radłów oraz Wietrzychowice z Drogą Wojewódzką 973 przebiegającą przez Gminę Żabno”. Wykonanie analizy (wkład do Studium lokalizacyjnego).

Orlen Naftobudowa

”Budowa stacji ładowania w miejscowości Dąbrowa Górnicza ul. Katowicka SP 4451 PKN Orlen” - badania zagęszczenia gruntu za pomocą płyty dynamicznej

Orlen Naftobudowa

”Budowa stacji ładowania w miejscowości Częstochowa ul. Św. Barbary na terenie SP 1388 PKN Orlen” - badania zagęszczenia gruntu za pomocą płyty dynamicznej

Orlen Naftobudowa

”Budowa stacji ładowania w miejscowości Częstochowa ul. Warszawska na terenie SP 504 PKN Orlen” - badania zagęszczenia gruntu za pomocą płyty dynamicznej

ZDPK

Wkład do wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 2145K od skrzyżowania z drogą krajową DK7 do Składu Niedźwiedź"

ZDPK

Zgłoszenie wodnoprawne dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Paczółtowice"

ZDPK

Koncepcja projektowa dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Paczółtowice"

Orlen Naftobudowa

Stacja paliw na terenie MOP Michałowice Północ w ciągu odcinka drogi ekspresowej S8 Wrocław – Syców w km od 39+900 do km 40+235 - badania zagęszczenia gruntu za pomocą płyty dynamicznej.

Orlen Naftobudowa

Stacja paliw na terenie MOP Michałowice Północ w ciągu odcinka drogi ekspresowej S8 Wrocław – Syców w km od 39+900 do km 40+235 - badania zagęszczenia gruntu za pomocą płyty dynamicznej.

PGW WP w Krakowie

Operat wodnoprawny na usługę wodną obejmującą korzystanie z wód dla celów energetyki wodnej przez elektrownię wodną w dobczycach zlokalizowaną na rzece rabie w km 60+100 w miejscowości Dobczyce, gm. dobczyce, powiat myślenicki, woj.małopolskie

ZDPK

Opracowanie wielobranżowej koncepcji projektowej dla zadania pn.: "Budowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi powiatowej od Aleksandrowic do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach przy autostradzie A4 w gminie Zabierzów."

ENYWAY/VIAS

Badania ciągłości pali dla budowy pn.: „Wykonanie robót budowlanych na odcinku Krzeszowice – Kraków Mydlniki w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków, etap IIb”

OLMEX

Operat wodnoprawny dla zadania pn.: Budowa podstacji trakcyjnej Lublin na działce o nr ew. 2 z obrębu 0043 Wrotków w m. Lublin w km 172,8 linii kolejowej 7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

ZDPK

"Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego na realizację zadania pn.: Aktualizacja Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od granicy miasta Krakowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach przy Autostradzie A4 wraz z budową mostu na rz. Rudawa w Szczyglicach i oświetlenia -etap I"

UJ

Aktualizacja operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych (decyzji administracyjnych) dla obiektów: Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Alei Wawelskiej na odcinku pomiedzy ul. Gronostajową a ul. Łojasiewicza

PBDiM

Poskwitów przedmiar

ZIKiT

Opracowanie operatów wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych 8 wylotami kanalizacji opadowej do odbiorników z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych

ZIKIT

Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem kanalizacji opadowej do cieku "Bez Nazwy" oraz wykonanie urządzenia wodnego - wykonanie ubezpieczenia cieku z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnych dla projektu p.n. "Budowa dziesięciu wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych z garażami wbudowanymi wraz z instalacjami wewnętrznymi: gazową, wod-kan, centralnego ogrzewania, elektrycznymi silno i słabo prądowymi, zewnętrznymi pozalicznikowymi odcinkami instalacji gazowej, elektrycznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikiem szczelnym oraz dojścia i dojazdy do budynków na dz. nr 2/34, obr. 0073, jedn. ewid. Kraków-Podgórze."

OLMEX

Opracowanie informacji środowiskowych

Mostovia

"Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom (od km 38,800 do km 58,100), w związku z realizacją projektu POIiŚ 5.1-3 pod nazwą: „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F)” Faza II"

ZDPK

"Aktualizacja Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz wykonanie mapy do celów projektowych wraz z uzyskaniem klauzuli dla zdania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2188K Krzeszowice - Tenczynek – Rudno wraz z budową jej nowego odcinka do drogi krajowej nr 79"

Eniway/Vias

Badania ciągłości pali dla budowy pn.: „Wykonanie robót budowlanych na odcinku Krzeszowice – Kraków Mydlniki w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków, etap IIb”

Osoba prywatna

Badania zagęszczenia podłoża płytą dynamiczną

ZDPK

"Przebudowa powiatowego układu komunikacyjnego prowadzącego do terenów SAG w Miękini"

WYG

”Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar” – etap I, w ramach Projektu pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu– BiT-City II

ZDPK

Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2144K ul. Topolowa w miejscowości Brzozówka”

Eniway Sp. z o.o. al.Roździeńskiego 188d 4-213 Katowice

Badania ciągłości pali dla budowy pn.: „Wykonanie robót budowlanych na odcinku Krzeszowice – Kraków Mydlniki w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków, etap IIb”

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5a 52 - 2 Wrocław/Polska STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniwska 1, 5 - 8 Pruszków

Badania ciągłości pali dla budowy pn.: "Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn-Pyrzowice, odcinek H: węzeł Zawodzie (bez węzła) - węzeł Woźniki (z węzłem)"

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Biuro Budowy: Budowa drogi ekspresowej S7 ul. Tadeusza śliwiaka 53 PL 3-797 Kraków/Polska

Badania ciągłości pali oraz próbne obciążenia pali pod ekrany akustyczne siłą poziomą dla budowy pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-7 na terenie m.Kraków (tzw. "Trasy Nowohuckiej") odc. Od węzła drogowego "Rybitwy" (Christo Botewa) do węzła drogowego "Igołomska" wraz z przeprawą mostową przez rzekę Wisłę"

ZDPK

Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2131K w miejscowości Zelków"

ZDPK

Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2120K w miejscowości Burów"

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5a 52 - 2 Wrocław/Polska STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniwska 1, 5 - 8 Pruszków

Badania ciągłości pali dla budowy pn.: „Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice: odcinek "I", węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła)”

MOSTOVIA

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizację robót LOT B w formule „Projektuj i buduj” w ramach projektu POIIŚ 5.1.3 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie- Radom (LOT A, B, F)- Faza II

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Biuro Budowy: Budowa drogi ekspresowej S7 ul. Tadeusza śliwiaka 53 PL 3-797 Kraków/Polska

Badania ciągłości pali oraz próbne obciążenia pali pod ekrany akustyczne siłą poziomą dla budowy pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-7 na terenie m.Kraków (tzw. "Trasy Nowohuckiej") odc. Od węzła drogowego "Rybitwy" (Christo Botewa) do węzła drogowego "Igołomska" wraz z przeprawą mostową przez rzekę Wisłę"

Brodala

Operat wodnoprawny na odprowadzanie do rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej nr 2916 s (ul. Gliwicka w Żernicy) oczyszczonych ścieków deszczowych i bytowych z obiektów firmy Budmetallco Sp. z o.o. w Żernicy przy ul. Gliwickiej 3 U.G. Pilchowice

RGK

PFU

„Budowa budynku typu bliźniak na działce 271 w miejscowości Dziekanowice, gm. Zielonki, pow. krakowski. woj. małopolskie”

Gmina Skała

Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojców do rzeki Prądnik - Białucha - przedłużenie obecnie obowiązującej decyzji

MPWiK

„Opinia dotycząca uwarunkowań formalno-prawnych dla cieku Drwina Długa”

Płatek

„Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącego rowu melioracyjnego w związku z inwestycją budowy zakładu przetwórstwa mięsa wraz z rozbiorem„

Mostovia

Hydrologia i hydraulika Szybki Tramwaj

ZDPK

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2128K w m. Brzezie polegająca na budowie utwardzonego pobocza oddzielonego od jezdni krawężnikiem (odcinek od istniejącego chodnika do mostu)"

ZDPK

Przebudowa dp nr 2178K relacji Ochodza-Kopanka-Skawina polegająca na odcinkowej budowie chodnika

ZDPK

Przebudowa drogi powiatowej nr 2145K „Poskwitów - Niedźwiedź” w miejscowości Zaborze, Ratajów i Niedźwiedź

ZIKiT

„Wykonanie obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych wraz ze sprawdzeniem przepustowości przepustu przy ul. Działowskiego w Krakowie"

Michał Morawski

„Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na usunięcie odsypiska w korycie rzeki Wisły w km 54+385- 54+960 w ramach szczególnego korzystania z wód”,

Piotrowska Janina

Pełnienie funkcji kierownika budowy na inwestycji "Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego polegająca na nadbudowie części parteru do poziomu piętra i całkowitej wymianie dachu wraz z przebudową piętra oraz rozbudową instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji, prądu i C.O"

WAG S.A.

Budowa drogi krajowej S7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego

Wójcik

Osiedle Pachońskiego+badania

ZDPK

„Uzyskanie decyzji wodnoprawnej dla Inwestycji pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 2136K na odcinku od granicy obrębów Sułoszowa/Wielmoża do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2135K oraz drogi powiatowej nr 2135K na odcinku długości ok. 1080 mb – do skrzyżowania z DW 794”

ZIKiT

Ekspertyza hydrologiczna stwierdzająca czy ciek Sudół Dominikański jest ciekiem naturalnym czy urządzeniem wodnym i CB - Ekspertyza hydrologiczna stwierdzająca czy ciek Łęgówka jest ciekiem naturalnym czy urządzeniem wodnym, Ekspertyza hydrologiczna stwierdzająca czy ciek w rejonie ul. Lesisko jest ciekiem naturalnym czy urządzeniem wodnym

ZIKiT

Ekspertyza hydrologiczna stwierdzająca czy ciek Urwisko jest ciekiem naturalnym czy urządzeniem wodnym

ZIKiT

Ekspertyza hydrologiczna stwierdzająca czy ciek Młynny Kobierzyński (Urwisko) jest ciekiem naturalnym czy urządzeniem wodnym

ZIKiT

"Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych wylotem kanalizacji opadowej nr 25 Ø 300 mm do rowu w zlewni rzeki Serafy " z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego i wygaszeniem decyzji obecnie obowiązującej

ZIKiT

"Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych wylotem kanalizacji opadowej nr 55 Ø 600 mm do rzeki Wilgi" z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego i wygaszeniem decyzji obecnie obowiązującej

ZIKiT

"Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych wylotem kanalizacji opadowej nr 36Ø 750/1050 mm do rzeki Drwina Długa" z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego i wygaszeniem decyzji obecnie obowiązującej

ZIKiT

"Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych wylotem kanalizacji opadowej nr 28 Ø 500 mm do potoku Wróblowickiego" z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego i wygaszeniem decyzji obecnie obowiązującej

ZIKiT

"Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych wylotem kanalizacji opadowej nr 104 Ø 400 mm do rowu w zlewni potoku Kostrzeckiego" z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego i wygaszeniem decyzji obecnie obowiązującej

ZIKiT

"Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych wylotem kanalizacji opadowej nr 124 do rowu Bieżanowskiego" z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego i wygaszeniem decyzji obecnie obowiązującej

ZIKiT

„Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych wylotem kanalizacji opadowej nr 38 Ø 1000 mm do rzeki Drwini długiej” z uzyskaniem decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.

ZIKiT

„Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych wylotem kanalizacji opadowej nr 12N Ø 1000 mm do rowu w zlewni rzeki Dłubni” z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

ZIKiT

„Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych wylotem kanalizacji opadowej nr 53 Ø 500 mm do rzeki Wilgi” z uzyskaniem decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.

ZIKiT

„Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych wylotem kanalizacji opadowej nr 45 Ø 500 mm do potoku Urwisko” z uzyskaniem decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.

ZIKiT

„Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych wylotem kanalizacji opadowej nr 50 Ø 600 mm do rowu w zlewni rzeki Wilgi” z uzyskaniem decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.

ZIKiT

„Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych wylotem kanalizacji opadowej nr 181N Ø 800 mm do potoku Kościelnickiego” z uzyskaniem decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.

ZIKiT

„Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych wylotem kanalizacji opadowej nr 113 do rowu w zlewni rzeki Wisły" z uzyskaniem decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.

ZIKiT

„Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych wylotem kanalizacji opadowej nr 14N do rowu w zlewni rzeki Dłubni" z uzyskaniem decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.

Kierowanie robotami drogowymi na osiedlu Osiedle Pachońskiego wraz z badaniami VSS

PAK Sp. Z o.o.

Koszenie Brzezie

Re-bau

Schody skarpowe na budowoe DK1

ZIKiT

„Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych wylotem kanalizacji opadowej nr 17 Ø 600 mm do potoku Malinówka”

ZIKiT

„Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych wylotem kanalizacji opadowej nr 11 Ø 750/1050 mm do potoku Prokocimskiego”

ZIKiT

„Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych wylotem kanalizacji opadowej nr 52 Ø 650/1000 mm do rowu odwadniającego”

ZIKiT

„Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych wylotem kanalizacji opadowej nr 89 K Ø 750/1200 mm do rzeki Białuchy”

ZIKiT

„Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych wylotem kanalizacji opadowej nr 144 Ø 300 mm do potoku Urwisko”

ZIKiT

„Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych wylotem kanalizacji opadowej nr 10 Ø 600/900 mm do rowu Bieżanowskiego”

ZIKiT

„Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych wylotem kanalizacji opadowej nr 15 Ø 600 mm do potoku Prokocimskiego”

Alpha technology

Koszenie Stawowa 142

Budowa ławki w m. Oswięcim

Mostovia

PFU dla LCS Radom

ZIKiT

Wykonanie operatu wodnoprawnego dla wylotu 5 i 6

ZIKiT

Wykonanie operatu wodnoprawnego dla wylotu 122

ZIKiT

Analiza hydrologiczno-hydrauliczna dla ul. Zyndrama

Mostovia

Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne dla mostów w miejscowości Jasło

Mostovia

Projekt budowlany i wykonawczy IPK w Kwidzyniu

VENIT

Wykonanie operatu wodnoprawnego dla Projektu trasy rowerowej - Dobczyce

Re-Bau

Badania Ciągłości pali pod ekrany akustyczne na DTŚ

ZIKit

OWP Łojasiewicza

Re-Bau

Badania Ciągłości pali pod ekrany akustyczne na DTŚ

Re-Bau

Próbne obciążenia pali siłą poziomą dla DTŚ

Apsys

Pielęgnacjazieleni na obiekcie Krokus

Koszenie Stawowa

Gajda

Kierownik budowy dla obiektu: Budowa osiedla Fajny Dom

AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o.

Kierownik budowy dla obiektu: AGH

Plas-bud

Próbne obciążenia pali siłą poziomą - ACELORMITTAL

Plas-bud

Próbne obciążenia pali siłą poziomą - ACELORMITTAL Projekt

Helit+Worner

Próbne obciążenia pali siłą poziomą Krzyż-Dębica

Gajda

Kierownik budowy dla obiektu: Ogród Doświadczeń

Projekt i zgłoszenie budowy garażu i ogrodzenia na ul. Ks.Maja

Plas-bud

Próbne obciążenia pali siłą poziomą na kontrakcie S69 Zlecenie II

ZIKiT

"Wykonanie operatów wodnoprawnych na wprowadzanie 9 wylotami kanalizacji opadowej stanowiącymi włączenie do zarurowanego odcinka potoku Sudoł Dominikański (Rozrywka) ścieków opadowych i roztopowych."

ELESTER-PKP Sp. z o.o.

Wykonanie operatu wodnoprawnego dla PT Bartodzieje (marzec 2013). Na zlecenie ELESTER-PKP Sp. z o.o.

ELESTER-PKP Sp. z o.o.

Wykonanie obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych, oraz obliczenie ilości wód z projektowanych wód, zanieczyszczeń wód opadowych dla rowu drogowego dla PT Bartodzieje (marzec 2013). Na zlecenie: ELESTER-PKP Sp. z o.o.

Gajda

Kierownik budowy dla obiektu: Budowa Budynków nr 2 i nr 3 w ramach projektu: Rozbudowa Jagiellońskiego Parku i Inkubatora Technologii – Life Science,(listopad 2012- w toku) na zlecenieGajda

HEILIT+WOERNER

Badania pali siłą poziomą dla obiektu: BUDOWA AUTOSTRADY A4 WĘZEŁ BRZESKO-KRZYŻ km 479+000 – 512+800, odcinek V: km 479+000 – 499+800 ETAP I (październik 2012) na zlecenie: HEILIT+WOERNER

AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o.

Kierownik budowy dla firmy AKG dla obiektu : Budowa fontanny przy biurowcu BONARKA OFFICE COMPLEX (sierpień 2012 – październik 2012) dla zlecenie: AKG Architektura Krajobrazu

Pobieranie próbek betonu dla obiektu: Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, (sierpień do grudzień 2012) na zlecenie: Łęgprzem Sp. z o.o.

AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o.

Badania pali siłą pionową dla obiektu: Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśl łączącej drogę krajową nr 77 z drogą nr 28 – ekrany akustyczne. (czerwiec 2012) na zlecenie: AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o.

AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o.

Badania pali siłą poziomą dla obiektu: Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśl łączącej drogę krajową nr 77 z drogą nr 28 – ekrany akustyczne. ETAP II (czerwiec 2012) na zlecenie: AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o.,

AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o.

Badania pali siłą poziomą dla obiektu: Budowa autostrady A1 odcinek II Piekary Śląskie – Maciejów (bez węzła) km 490+427 – 510+530 = 510 + 502,82 ETAP II (marzec 2012) na zlecenie: AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o.

AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o.

Badania pali siłą poziomą dla obiektu: Budowa autostrady A1 odcinek II Piekary Śląskie – Maciejów (bez węzła) km 490+427 – 510+530 = 510 + 502,82 ETAP I (luty 2012) na zlecenie: AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o.,

AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o.

Badania pali siłą poziomą dla obiektu: Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśl łączącej drogę krajową nr 77 z drogą nr 28 – ekrany akustyczne. ETAP I (grudzień 2011) na zlecenie: AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o.

AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o.

Koordynacja prac na budowie dla obiektu: Budowa autostrady A4 odcinek IV km 469+000 – 479+000 (grudzień 2011 – styczeń 2012) na zlecenie AKG Sp. z o.o.

AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o.

Koordynacja prac na budowie dla obiektu: Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśl łączącej drogę krajową nr 77 z drogą nr 28 (lipiec 2011 – październik 2012) na zlecenie: AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o.